• Komisije za istinu-činjenice i mitovi, predavanje Marka Freemana, direktora Kance­la­rije Me­đuna­rodnog centra za tranzicio­nu pravdu u Briselu, na Dru­gom re­gi­o­nal­nom fo­ru­mu o tranzi­cionoj pravdi u Zagre­bu 08. i 09.02.2007.
  • Nezvanične inicijative za utvrđivanje i kazivanje istine, rad Louisa Bickforda o inicijativama nevladinih organizacija ko­je su, kao i ko­misije za istinu, zasno­vane na ideji da je otkrivanje i kazivanje istine o masovnim zločinima počinjenim u prošlosti ključno za izgradnju stabilne i demo­kratske budućnosti u postkonfliktnim društvima.
  • Predavanja Eduarda Gonzalesa, zamjenika direktora kancelarije Me­đuna­rodnog centra za tranzicio­nu pravdu za SAD, na treningu o komisijama za istinu za članove/ice Koalicije za REKOM, u martu 2009. u Beogradu i u junu 2009. u Skopju (prvidrugi deo)
  • Komparativna studija o efektima komisija za istinu, rad Bogdana Ivaniševića o postignućima dvanaest najpoznatijih komisija za istinu, na polju utvrđivanja istine, reparacija, krivičnog gonjenja, potrage za nestalim osobama i institucionalnih reformi