Придружи се

Доколку ја поддржувате Иницијативата за основање на РЕКОМ, можете да ѝ се приклучите на Коалицијата за РЕКОМ, а можете и да го дадете својот потпис на поддршка, без притоа да станете член.

Пополнете ја табелата со податоците кои ги имате и испратете јаДоколку сте поединец, напишете ја таа напомена во полето „oрганизација“.

Captcha


captcha

Поддршка без членство во Коалицијата

Поради себе. Да се знае.
Да не се заборави. Да не се повтори.
Да тргнеме понатаму. Да живееме полесно.

——

Општи услови:

Коалицијата за РЕКОМ е неполитички регионален собир на организации од граѓанското општество.

Ја сочинуваат мрежа на невладини организации, здруженија и поединци/поединки кои ја застапуваат и афирмираат Иницијативата за РЕКОМ, за основање на Регионална и независна комисија со мандат да ги утврди и јавно изнесе фактите за воените злосторства и другите тешки кршења на човековите права, како и да придонесе кон расветлување на судбината на исчезнатите, во војните 1991 – 2001 година на подрачјето на некогашната СФРЈ.