Përdorimi i fakteve në veprat artistike

Paneli mbi teatrin në Forumin e X për Drejtësinë Tranzicionale   Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe...
Read more

Filmi si zë i viktimave

Përdorimi i fakteve mbi luftërat në territorin e ish Jugosllavisë në film Forumi i X-të për Drejtësi Tranzicionale në shtetet e ish Jugosllavisë   Lazar Stojanoviq Tregimet mbi luftërat në Ballkan gjatë dhjetëvjetëshit të fundit të shekullit njëzetë ende janë...
Read more

06.03.2015.

Përdorimi i fakteve në veprat artistike :: Teatrit

Bojan Munjin Të jesh i pranishëm Kur shikohet nga një distancë e mjaftueshme kohore (Nisma) KOMRA – ajo e diel paradite, kur është diskutuar për temën e luftërave të kaluara, artin dhe faktet (brenda Forumit të X-të Ndërkombëtar për drejtësinë tranzicionale në vendet...
Read more

Shfaqjet që trajtojnë luftën në Jugosllavi

Në kuadër të sesionit Përdorimi i fakteve në veprat artistike në Forumin X për Drejtësinë Tranzicionale, u shfaq një video hyrëse me pjesë nga gjashtë shfaqjet të cilat trajtojnë luftën në Jugosllavi dhe faktet lidhur me...
Read more

Political Theatre in the Region: a Small Contribution to History

Communication has got underway, let us wish it well   Ilustracija: Asamblea...Lexo më shumë

Pjer Zhalica :: Kemi fshehur së tepërmi fshehtësi të zeza

Ky regjisor, me xhirimin e filmave, ka luftuar kundër luftës, i burgosur i së cilës ka...Lexo më shumë

Artistët dhe intelektualët nga shtetet post-jugosllave kërkojnë themelimin e KOMRA-s

  Raporti nga konferenca për shtyp e mbajtur në Sarajevë më 7 tetor 2011. Letra...Lexo më shumë

Analogjitë dhe Nisma për KOMRA

Shfaqja neoavangarde “Analogjitë” të teatrit „Porodica bistrih potoka“, pas...Lexo më shumë