Shoqatat e viktimave dhe veteranët –Podgoricë, Mali i Zi -9.05.2008.

Konsultat rajonale me shoqatat e viktimave, viktimat dhe veteranët mbi mekanizmat e zbardhjes së fakteve për krimet e luftës   Konsultat i organizuan FDH, Documenta dhe QKD në bashkëpunim me Shoqatën e banorëve të Bukovicës dhe të Plevles dhe Shoqatën e familje­ve të të...
Read more

Organizatat për të drejtat e njeriut -Beograd, Serbi -29.10.2007.

Konsultat rajonale me organizatat për të drejtat e njeriut mbi instrumentet për zbardhjen dhe tregimin e fakteve mbi krimet e luftës Konsultat i kanë organizuar Fondi për të Drejtën Humanitare, Documenta dhe Qendra Kërkimore­Dokumentuese. Kanë marrë pjesë 36 përfaqësues të...
Read more

Gazetarët –Sarajevë, B dhe H-29.09.2007.

Konsultat rajonale me gazetarë: Instrumentet për zbardhjen e fakteve mbi krimet e luftës në ish Jugosllavi Organizatorët e konsultave ishin Fondi për të Drej­tën Humanitare, Qendra Kërkimore­Dokumentu­ese dhe Documenta, në bashkëpunim me Sho­qatën e gazetarëve të BH, Shoqatën...
Read more

Artistët-Beograd, Serbi-16.12.2006.

Konsultat rajonale me artistët mbi trashëgiminë e së kaluarës Konsultat janë organizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare, regjisori i teatrit dhe profesor në Akademinë e arteve skenike në Sarajevë, BH, Haris Pašović dhe Nenad Prokić, shkrimtar dramash dhe profesor në...
Read more

OJQ- Graçanicë, Kosovë-21.02.2011.

Konsultimet nacionale me përfaqësuesit e rrjetit të veprimit strategjik të Kosovës (RRVSK) mbi...Lexo më shumë

OJQ-Sarajevë, B dhe H-29.01.2011

Konsultimet nacionale me organizatat joqeveritare mbi draft Statutin e KOMRA-s Në Sarajevë,...Lexo më shumë

Pakicat –Shkup, Maqedoni-29.01.2011.

Konsultimet rajonale me përfaqësuesit e komuniteteve jo-shumicë janë mbajt në Shkup me 50...Lexo më shumë

Juristët -Beograd, Serbi -22/23.01.2011

Konsultimet rajonale me juristët mbi Draft Statutin e KOMRA-s Janë mbajtur në Beograd më 22...Lexo më shumë

Veteranët-Shkup, Maqedoni-18.12.2010

Konsultimet rajonale me veteranët e luftës mbi draft Statutin e KOMRA-s Konsultimet i organizoi...Lexo më shumë

Studentët-Zagreb, -17.12.2010.

Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, Kroaci, Legalis, Zagreb të premten më 17.12.2010...Lexo më shumë

Të Rinjtë –Podgoricë, Mali i Zi -15.12.2010.

Konsultimet nacionale me të rinjtë dhe organizatat rinore mbi Nismën për krijimin e Komisionit...Lexo më shumë

Juristët -Beograd, Serbi -4.12.2010.

Konsultimet regjionale për komunitetin e juristëve mbi draft Statutin e KOMRA-s, organizuar nga...Lexo më shumë

Gratë viktima të luftës Rahovec, Kosovë 04.12.2010.

Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim (QHDP) nga Kosova, anëtare e Koalicionit për KOMRA,...Lexo më shumë