Semiri është i biri i Smail Ibrahimović-it, të cilin, në korrik të vitit 1995 së bashku me pesë meshkuj të tjerë, e vranë pjesëtarët e Shkorpionëve në fshatin Trnovo, në BeH. Semiri ishte tetëvjeçar kur babain e tij e pa për herë të fundit. Nuk dinte asgjë për fatin e tij, deri në publikimin e video incizimit të ekzekutimit në fshatin Trnovo, të cilin Fondi për të Drejtën Humanitare ia prezantoi publikut më 1 qershor 2005. Semiri e njohu babain e tij Smailin në atë video incizim. Për gjithë këtë ai foli në Forumin IV Rajonal për Drejtësinë Tranzicionale, 28-29.10.2008, në Prishtinë, Kosovë.

 

Dëshmia e Semir Ibrahimović-it