Vesti

Pristupi EU pravdi tokom sukoba i tranzicije [publikacija]

05.03.2016

EU Approaches to Justice cover

 

Ovaj rad (a background paper) poručila je Grupa za studije o ljudskoj bezbednosti (The Human Security Study Group) za potrebe pripreme Berlinskog izveštaja (The Berlin Report). Izveštaj je prezentiran Visokoj predstavnici Evropske Unije za spoljnu politiku i bezbednost Frederiki Mogerini (Federica Mogherini) 24. februara 2016. godine u Briselu.

Autori: Iavor Rangelov, Marika Theros i Nataša Kandić

 

Rezime

Ovaj rad ispituje načine na koje EU pristupa pravdi za grube povrede ljudskih prava počinjene u oblastima zahvaćenim sukobom. Počinje raspravom o značaju pravde iz ugla ljudske bezbednosti i naglašava da u srži današnjih sukoba leži čitav spektar zloupotreba i kriminala, tj. povreda ili zloupotreba ljudskih prava, organizovanog kriminala i korupcije. Rad zatim procenjuje politiku i praksu Unije u oblasti pravde iz ugla tri principa ljudske bezbednosti: primata ljudskih prava, pristupa odozgo i regionalnog pristupa. Naša teza je da angažovanje EU u pitanjima u oblasti pravde ima drugačiji ishod u kontekstima „liberalnog mira“ i „rata protiv terorizma“, te da se oslanja na činjenice prikupljene na Balkanu i u Avganistanu kako bi se dodatno rasvetlile neke od ovih razlika. Poslednja sekcija podvlači glavne izazove sa kojima je EU suočena u svojim naporima u oblasti pravde za najstrašnije zločine i ekonomski kriminal i sadrži skup preporuka za usklađivanje njene politike sa pristupom zasnovanim na ljudskoj bezbednosti. Mi, pre svega, zastupamo promenu u razmišljanju o ulozi i potencijalu pravde u današnjim konfliktima i identifikujemo ključne elemente i resurse koji su potrebni za razvoj alternativnog pristupa.

 

Preuzmite rad na srpskom jeziku: Pristupi EU pravdi tokom sukoba i tranzicije

Download paper in English: EU Approaches to Justice in Conflict and Transition