Viktimat e luftës në komunën e Gjilanit/Gnjilane

24.03. - 31.12.2000.